Innovation 
World Network

INNOVATION WORLD NETWORK (INWN) yra tarptautinis tinklas, vienijantis organizacijas, teikiančias kompleksines projektų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugas nuo idėjos iki jos realizavimo. INWN tinklo partneriai vietos ir tarptautines organizacijas konsultuoja nuo 2007-ųjų metų.

Mūsų Tikslas

Teikti aukščiausios kokybės paslaugas klientams, patenkinant individualius jų poreikius, sudarant galimybes bendradarbiauti su kitų šalių institucijomis ir taip padedant tapti išskirtiniais rinkoje. 

Mūsų vertybės:

Dėmesys kiekvienam klientui

Esame orientuoti į ilgalaikį ir šiltą bendradarbiavimą, todėl įsiklausome ir su kiekvienu klientu susipažįstame asmeniškai, kad galėtume pateikti optimaliausią ir priimtiniausią pasiūlymą Jums.

Kompetencija ir profesionalumas

Nuolat tobulėdami ir ieškodami inovacijų paslaugų įgyvendinimui, užtikriname aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę.
R

Konkretumas

Dirbdami operatyviai, remiamės faktais ir esame orientuoti tik į aukščiausius rezultatus.

Atsakomybė

Laikydamiesi duoto žodžio, įsigilindami į smulkmenas ir santykius grįsdami atsakingumu, paslaugas suteikiame kaip vientisą harmoningą darinį.

Novatoriškumas

Mums patinka iššūkiai ir naujovės, nes tai skatina nuolatinį tobulėjimą.

Kūrybiškumas

Nestandartinėms problemoms spręsti, reikalingi nestandartiniai sprendimai.

Naujos įdėjos, sprendžia senas problemas

šalys tinkle

Finansavimo, tūkst. Eur.

patenkintų klientų

Finansavimo instrumentų

Kuo mes unikalūs?

INNOVATION WORLD NETWORK (INWN) yra tarptautinis tinklas, vienijantis organizacijas, teikiančias kompleksines projektų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugas nuo idėjos iki jos realizavimo. INWN tinklo partneriai vietos ir tarptautines organizacijas konsultuoja nuo 2007-ųjų metų.

Mūsų stiprybė tame, kad įvairiose šalyse turime visiškai integruotas komandas įvairiose darbo su projektais srityse bei bendrą praktinių žinių ir klientų duomenų bazę. Tinklo narių ištekliai leidžia INWN teikti klientams efektyvias, inovatyvias, kompleksiškas bei kokybiškas paslaugas vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, pritaikant gerąsias patirtis iš įvairių šalių.

Mūsų tinklo narių sukauptos patirties, žinių ir žmogiškųjų išteklių sinergija leidžia būti patikimais partneriais, nuoširdžiai siekiančiais pridėtinės vertės kiekvienam mūsų klientui. Esame lojalūs ir griežtai laikomės konfidencialumo bei verslo etikos principų. Dėl šių priežasčių, INWN dažnai yra pirmasis pasirinkimas ne tik rengiant sudėtingus inovatyvius projektus, bet ir ieškant naujausių inovatyvių sprendimų ar kitų šalių partnerių šių sumanymų įgyvendinimui.

Savo veiklą grindžiame vertybėmis ir siekiame būti patikimu, profesionaliu Jūsų partneriu.

Paslaugos

Ilgametė INWN specialistų darbo patirtis su Europos Sąjungos struktūriniais fondais leidžia teikti ES projektų konsultavimo, rengimo bei jų įgyvendinimo/administravimo paslaugas. INWN vykdoma veikla taip pat apima ir tarptautinių, mokslinių konferencijų organizavimo bei įgyvendinamų ES projektų viešinimo organizavimo paslaugas.

Plačiau

Efektyvi bendradarbiavimo tarp šalių sistema leidžia INWN narėms pasinaudoti kitose valstybėse per daugelį metų sukaupta gerąja patirtimi. Tai suteikia galimybę greičiau pasiūlyti kliento poreikius geriausiai atitinkantį sprendimą, išvystyti jo idėją ir surasti jos įgyvendinimui tinkamiausius finansinius instrumentus bei norinčius bendradarbiauti ir siekti bendrų tikslų, partnerius užsienyje.

Tobulėti, įgyvendinti naujas idėjas, kelti kvalifikaciją, investuoti į pažangiausią įrangą ir technologijas – tai tik maža dalis galimybių, kurias savo parama padeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūriniai ir kiti fondai. Jų parama gali pasinaudoti įvairią veiklą vykdantys gyventojai, įstaigos ir organizacijos visame pasaulyje.

ES struktūrinių fondų parama skiriama finansuoti ypač plačiam veiklos sričių spektrui: verslui, kaimo plėtrai (kaimo turizmas, amatai, žemės ūkis, miškininkystė ir t. t.), mokymams, įgūdžių tobulinimui, kvalifikacijos kėlimui, užimtumui, socialinių problemų sprendimui, kultūrai, švietimui, moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai, inovacijoms, informacinės visuomenės kūrimui ir plėtrai, aplinkosaugai, energetikai, sveikatos priežiūrai, transportui, turizmui.

Šių projektų rengimui ir įgyvendinimui reikalingos specifinės žinios, gebėjimai, patirtis. Svarbu žinoti visus projektų rengimo ir teikimo niuansus – pradedant tiksliu dokumentų užpildymu, tinkamai įvertintomis galimybėmis ir baigiant tinkamu lėšų įsisavinimu. Kartais ir maža klaidelė gali nulemti neigiamą atsakymą dėl taip reikalingos paramos Jūsų verslui ar iniciatyvai.

Užtikrindami sėkmingą su ES fondais susijusių projektų rengimą ir įgyvendinimą, siūlome savo profesionalią pagalbą šiose srityse:

 • Bendros konsultacijos dėl paramos gavimo.
 • Individualios konsultacijos dėl konkretaus projekto įgyvendinimo ar atskirų jo etapų.
 • Preliminarus Jūsų galimybių ES fondų paramai gauti tyrimas ir įvertinimas.
 • Realių galimybių gauti ES fondų paramą įvertinimas ir planavimas.
 • Paraiškų ES fondų paramai gauti (LVPA, CPVA, NMA, Invega, ETBT, EKP, EK) rengimas.
 • Investicinių projektų rengimas.
 • Verslo planų rengimas.
 • ES projektų administravimas / įgyvendinimas.
 • Administruojamų / įgyvendinamų ES projektų viešinimas.

Projektų rengimas

Kvalifikuoti INWN specialistai padeda įvertinti galimybes gauti paramą, paruošti visus reikiamus dokumentus, išvengti galimų nesusipratimų ir klaidų, siekiant gauti finansavimą bei įsisavinant gautas lėšas.

Projektų administravimas

Teikdami projekto administravimo paslaugas, mes padedame klientams įgyvendinti įsipareigojimus, užtikriname, kad projektų vykdymas bus tinkamas, savalaikis ir kompleksinis ir išpildome papildomas pareigas paramos tiekėjams.
i

Projektų viešinimas

Viešinimo metu visuomenė informuojama apie įgyvendinamus projektus, jų tikslus, veiklas, pasiektus rezultatus, paramos teikėjus bei projektus įgyvendinančias institucijas. Tai yra neatsiejama ES ar kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų veikla. 

Plačiau

Kartais ir maža klaida gali nulemti neigiamą atsakymą, todėl INWN dirba siekiant sumažinti tokią riziką ir užtikrinti sėkmingą projekto įvertinimą.

Paraiškų rengimo pagrindiniai etapai:

 • atliekame galimybių studiją;
 • paruošiame preliminarią paraišką;
 • parengiame projekto paraišką.

Plačiau

Šios pareigos yra nesusijusios su tiesiogine projektų vykdytojų veikla ir reikalauja papildomo darbo laiko bei specifinių projektų administravimo žinių.

Projektų administravimo pagrindiniai etapai:

 • formuojame / rengiame ir teikiame mokėjimo prašymus;
 • organizuojame pirkimus (pirkimo dokumentų rengimas, procedūrų vykdymas, pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolė ir pan.);
 • rengiame bei teikiame ataskaitas administruojančioms institucijoms;
 • rengiame visus kitus su Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimu susijusius dokumentus bei visiškai atstovaujame klientą viso projekto įgyvendinimo metu.

Plačiau

Pagrindinės viešinamų projektų veiklos:

 • Pranešimų žiniasklaidai parengimas ir išviešinimas.
 • Skelbimų / atminimo lentų įrengimas.
 • Plakatų / stendų patalpose įrengimas.
 • Informacinės / reklaminės medžiagos parengimas (lankstinukai, brošiūros, lipdukai ir kt.).
 • Elektroniniai viešinimo sprendimai.
 • Konferencijų, forumų, kūrybinių dirbtuvių ir kitokio formato informacinių renginių organizavima

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSAVIMO SRITYS

„Eureka“ – ES priemonė, kurios tikslas skatinti didėjantį pramonės ir mokslo bendradarbiavimą, vykdant projektus, kuriuose kuriami konkurencingi pasaulinėje rinkoje, pažangiausiomis technologijomis paremti gaminiai, procesai ir paslaugos. Remiamos veiklos: Pramoniniai tyrimai ir bandomoji taikomoji veikla, nukreipta į konkurencingų pasaulinėje rinkoje, pažangiausiomis technologijomis paremtų gaminių, procesų ir paslaugų sukūrimą. Galimos temos: Elektronika, IT ir telekomunikacijų technologijos; pramoninė gamyba, medžiagos ir transportas; kitos pramonės technologijos; energijos technologijos; chemija, fiziniai ir tikslieji mokslai; biologiniai mokslai; žemės ūkis ir jūros ištekliai; maisto technologijos; matai ir standartai; technologijos, saugančios žmogų ir aplinką. Projektą turi vykdyti ne mažiau kaip du nepriklausomi dalyviai iš skirtingų EUREKA valstybių narių. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys: mokslo ir studijų institucijos kartu su universitetų ligoninėmis; mokslo ir studijų institucijos kartu su ūkio subjektais, ūkio subjektai. Projekto vertė – iki 300 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas – mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai – iki 100 proc. tinkamų išlaidų. MVĮ ir mokslo ir studijų institucijoms, atitinkančioms MVĮ kategoriją, ekonominei veiklai: 1. Bandomoji taikomoji veikla: didelėms įmonėms – 25 proc. vidutinėms – 50 proc. labai mažoms, mažoms – 60 proc. 2. Pramoniniams tyrimams – didelėms įmonėms – 50 proc. vidutinėms – 75 proc. labai mažoms, mažoms – 80 proc. Tinkamos patirti išlaidos yra personalo darbo užmokestis, komandiruočių išlaidos, išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto įsigijimo / nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos. Išlaidos pagal projektui vykdyti būtinų paslaugų sutarti, išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams, netiesioginės išlaidos.

Dalyvavimo paraiškos gali būti teikiamos nuolat. Projekto trukmė iki 3 metų.

„KompetencijosLT“ – ES priemonė, kuri remia specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimą. Galimi pareiškėjai – verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir klasterio koordinatorius. Partneriai – vieno sektoriaus privatieji juridiniai asmenys ar vieno sektoriaus darbuotojai. Projekto vertė – nuo 60 000 Eur iki 360 000 Eur. Iki 1 500 Eur vienam mokomam asmeniui. Maksimalus finansavimo intensyvumas: 70 proc. – labai mažoms, mažoms įmonėms; 60 proc. – vidutinėms įmonėms; 50 proc. – didelėms įmonėms; +10 proc. jei mokomi neįgalūs asmenys. Tinkamos patirti išlaidos – mokymo organizavimo ir vykdymo paslaugų įsigijimo išlaidos; vidinių lektorių darbo užmokesčio ir kelionių išlaidos; mokymuose dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir kelionių išlaidos; lektorių, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidos; mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimo išlaidos; naudojamos įrangos nusidėvėjimas; netiesioginės projekto išlaidos, susijusios su projekto administravimu. Projekto trukmė – iki 1 metų.

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas skelbti 2018 m. II ketvirtyje.

Kompetencijų vaučeris“ – ES priemonė, kuri remia mokymus įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą (mokymosi programos renkamos iš tiekėjų ir mokymo programų sąrašo, skelbiamo www.verslilietuva.lt), skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams. Galimi pareiškėjai yra ne trumpiau kaip 1 metus veikiantis (įregistruotas Juridinių asmenų registre) privatus juridinis asmuo arba valstybės arba savivaldybės įmonė ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų asmenų. Partneriai – negalimi. Projekto vertė – iki 4500 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas – 70 proc. – labai mažoms, mažoms įmonėms; 60 proc. – vidutinėms įmonėms; 50 proc. – didelėms įmonėms. +10 proc. – vidutinėms ir didelėms įmonėms jei mokomi neįgalūs asmenys. Tinkamos patirti išlaidos – mokymų paslaugų išlaidos, taikant fiksuotąsias sumas. Projekto trukmė – iki 1 metų.

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas ir galioja iki 2020-11-30.

„Pramonės skaitmenizavimas LT“ – ES priemonė, kuri remia elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegimą MVĮ. Galimi pareiškėjai juridiniai asmenys -labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau 1m., kurių vidutinės metinės pajamos per 3 finansinius metus ne mažesnės kaip145 000 Eur. Bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. sudaro pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimai. Partneriai–negalimi. Projekto vertė – nuo3 000 Eur iki 35 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas: 60 proc. – labai mažoms ir mažoms įmonėms; 50 proc. – vidutinėms įmonėms. Tinkamos patirti išlaidos – rinkoje esančios programinės įrangos įsigijimo ir jos programavimo ir/ar konfigūravimo įmonės poreikiams išlaidos; licencijų ir patentų įsigijimo išlaidos; kompiuterinės įrangos pirkimo išlaidos; tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių (išskyrus standartinę biuro įrangą: telefonai, projektoriai, kopijavimo aparatai, spausdintuvai ir t.t.) įsigijimo išlaidos. Projekto trukmė iki 18mėn.

Kvietimas teikti paraiškas 2018 m. II ketv. (Pagal šią priemonę finansavimas būtų teikiamas gamybos procesams automatizuoti, skaitmeninėms technologijoms diegti, technologiniam gamybos auditui atlikti ir technologinėms linijoms diegti. Remiamos veiklos: Pramonės MVĮ technologinio audito atlikimas, kuris yra skirtas įvertinti pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmenizavimo galimybes ir perspektyvas, ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos); Pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmenizavimo technologijomis diegimas).

 

 

„Akceleravimo fondas“ – ES priemonė, kurios tikslas sutelkti verslą norinčius plėtoti asmenis vienoje erdvėje (inkubatoriuje) ir taip sudaryti sąlygas pradėti nuosavą verslą ir jį plėtoti. Remiama veikla – investicijos į inkubatorių (verslo, menų inkubatoriai, kūrybinės rezidencijos) pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą, siekiant sudaryti sąlygas teikti kokybiškas inkubavimo paslaugas naujai įsisteigusiems ir ne ilgiau kaip 5 metus veikiantiems SVV subjektams. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys. Partneriai: jeigu pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, privalomas partneris – privatus juridinis asmuo. Projekto vertė – nuo 2 000 000 Eur vienam projektui. Iš viso bus paskirstyta 15 000 000 Eur. Tinkamos patirti išlaidos – statinių (patalpų) projektavimo darbai, statybos, rekonstravimo ir įrengimo techninės priežiūros darbai; statinių (patalpų) statybos, kapitalinio remonto, rekonstravimo išlaidos. Specializuotų rezidavimui pritaikytų baldų įsigijimo išlaido; įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos; kompiuterinės įrangos įsigijimas, finansinė nuoma (lizingas); standartinės programinės įrangos esančios rinkoje įsigijimas. Projekto trukmė – iki 3 metų.

Kvietimas teikti paraiškas 2017 m. III ketvirtyje (Per šią priemonę būtų teikiamos akceleravimo paslaugos ir investicijos jaunam verslui. Tikimasi, kad ši priemonė padės jauniems verslininkams, turintiems puikių idėjų, tačiau stokojantiems žinių, jas patikrinti, tobulinti ir įgyvendinti).

 

 

„Dalinis palūkanų kompensavimas“ – tai ES finansinės paramos teikimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų palūkanų (imama metinių palūkanų norma, taikoma finansavimo sutarties pasirašymo dieną (iki 7 proc.). Remiama veikla – 1. SVV subjektų verslumui didinti; 2. MVĮ produktyvumui didinti; 3. Pramonės įmonėms efektyvumui didinti. Galimi pareiškėjai – MVĮ bei pramonės įmonės. Partneriai –negalimi. Maksimalus finansavimo intensyvumas – 1. SVV subjektų verslumui didinti – nuo 50 iki 95 proc. 2. MVĮ produktyvumui didinti – MVĮ, veikiančios gamybos ir paslaugų sektoriuje iš visų Lietuvos savivaldybių – 50 proc. 3. Pramonės įmonėms efektyvumui didinti – Pramonės įmonės (tiek MVĮ, tiek didelės įmonės) iš visų Lietuvos savivaldybių – 100 proc.

Tinkamos patirti išlaidos:

 1. SVV subjektų verslumui didinti – paskola ir lizingas iš finansų įstaigos nuosavų arba valstybės lėšų, portfeline garantija garantuota paskola ir lizingas, pasidalytos rizikos paskola (investicine paskola laikoma tokia paskola, kurios 70 proc. sumos gali būti numatyta skirti investicijoms ir iki 30 procentų sumos gali būti numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartiniam kapitalui finansuoti) ir lizingas;
 2. MVĮ produktyvumui didinti-pasidalytos rizikos investicinė paskola, skirta įmonių investicijoms į: naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą; esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą; įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą;
 3. Pramonės įmonėms efektyvumui didinti – investicinė paskola ir lizingas, skirta įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti. Projekto trukmė – Iki 3 metų – MVĮ, iki 5 metų – pramonės įmonėms.

Kvietimas teikti paraiškas – Iki 2020 m. spalio 31 d.

 

 

„Naujos galimybės LT“ – ES priemonė, kurios tikslas paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – pavienis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės įmonės. Projekto vertė – didžiausia projektui galima skirti finansavimo suma yra 45 000 Eur; mažiausia projektui galima skirti suma – 5000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas – iki 50 proc. viso projekto vertės. Tinkamos patirti išlaidos – stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos, tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo šalyje išlaidos; Projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio (organizuojant dalyvavimą parodoje) išlaidos. Projekto trukmė – iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas – 2018 III ketvirtyje.

 

„Expo-Konsultantas LT“ – ES priemonė, kurios tikslas suteikti MVĮ reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais ir taip paskatinti eksporto ir įmonių konkurencingumo augimą. Galimi pareiškėjai – MVĮ, kuri ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų. Partneriai – negalimi. Projekto vertė – skiriama 4000 Eur eksporto konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius. Fiksuotasis valandinis eksporto konsultacijų įkainis – 83,04 Eur/val. be PVM. Maksimalus finansavimo intensyvumas – 1. Jei MVĮ veikia iki 3 m. – 85 proc. 2. Jei MVĮ veikia virš 3 m. – 50 proc. Tinkamos patirti išlaidos – konsultacijų išlaidos; įgyvendinant projektų veiklas patirtos konsultacijų išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius eksporto konsultacijų įkainius.

Kvietimas teikti paraiškas – paskelbtas ir galioja iki 2020-11-30.

 

 

„Verslo klasteris LT“ – ES priemonė, kurios tikslas paskatinti MVĮ, nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas. Galimi pareiškėjai – verslo klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti: viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ; verslo asociacija; Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Galimi partneriai yra verslo klasterio nariai – MVĮ (ne mažiau negu 2 verslo klasterio nariai (MVĮ) turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145 000 Eur arba visų klasterio narių (MVĮ) bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 500 000 Eur). Projekto vertė – iki 320 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas – iki 50proc. Tinkamos patirti išlaidos – verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis; verslo klasterio narių ekspertų darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos; išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu (iki 10 proc. visų išlaidų); rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos; projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos; netiesioginės išlaidos.

Kvietimas teikti paraiškas – planuojamas skelbti 2018 m. IV ketvirtyje.

„Eco-inovacijos LT“ – ES priemonė, kuri remia netechnologinių ekoinovacijų diegimą ir skatinimą:

 1. Aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemos (AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
 2. Ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau 1 m., kurių vidutinės metinės pajamos per 3 finansinius metus ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Bendras biudžetas: Iki 41 000 Eur: Iki 11 000 Eur – AVS diegimui; iki 30 000 Eur – ekologiniam projektavimui. Maksimalus finansavimo intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamos patirti išlaidos – standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams; 2. patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos; 3. išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimas. Projekto trukmė iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas 2018 m. II ketvirtyje.

 

 

„Eco-inovacijos LT+“ – ES priemonė, kurios tikslas paskatinti MVĮ diegtis technologines ekoinovacijas (Technologinės ekoinovacijos – produktų ar technologinių procesų patobulinimas suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia sumažinti arba eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo), siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Remiamos veiklos: proceso modernizavimas (optimizavimas); technologijos pakeitimai (technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas, siekiant gamybos procese sumažinti taršą bei gamtinių išteklių sąnaudas); įrangos pakeitimas (esamos modifikavimas, siekiant pagerinti proceso efektyvumą bei sumažinti taršą); žaliavų pakeitimas; gamybinių atliekų antrinis panaudojimas; gaminio pakeitimas (savybių modifikavimas); naujo produkto gamyba iš atliekų. Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės įmonės. Partneriai – negalimi.

Projekto vertė – nuo 50 000 Eur iki 900 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas iki 45 proc. labai mažai ir mažai įmonei; iki 35 proc. vidutinei įmonei. Tinkamos patirti išlaidos – išlaidos šių procesų modernizavimui: šilumos rekuperavimas, apšvietimas, ventiliacija, kondicionavimas, drėkinimas, vandens, nuotekų valymas ir kt; išlaidos įrangos diegimui; išlaidos, susijusios su technologijų, reikalingų atliekų panaudojimui energijai gauti, ir technologijų, reikalingų atliekų antriniam panaudojimui, diegimu. Darbo užmokestis (jeigu įmonė veiklą vysto regione). Darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymai (de minimis). Projekto trukmė iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2018 m. IV ketvirtyje.

„Eurostars“ – yra Europos inovacijų programa, remianti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir kurios investuoja į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą, kad įgytų konkurencinį pranašumą. Programa finansuoja inovatyvius tarptautinius projektus, kurių rezultatas kaip galima greičiau yra pateikiamas rinkai. Finansavimas yra skiriamas Projektų pramoniniams moksliniams tyrimams ir (arba) bandomajai taikomajai veiklai, nefinansuojamiems iš kitų finansavimo šaltinių. Projektą turi vykdyti ne mažiau kaip 2 nepriklausomi dalyviai iš skirtingų EUROSTARS programos valstybių narių. Galimi pareiškėjai – įmonės, mokslo ir studijų institucijos (MSI), universitetų ligoninės (UL). Partneriai: įmonės, MSI, mokslinių tyrimų centrai. Projektą turi koordinuoti MVĮ. Projekto vertė – iki 300 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas – Mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai – iki 100 proc. tinkamų išlaidų. MVĮ ir mokslo ir studijų institucijoms, atitinkančioms MVĮ kategoriją, ekonominei veiklai: 1. Bandomoji taikomoji veikla: didelėms įmonėms – 25 proc. vidutinėms – 50 proc. labai mažoms, mažoms – 60 proc. 2. Pramoniniai tyrimai – didelėms įmonėms – 50 proc. vidutinėms – 75 proc. labai mažoms, mažoms – 80 proc. Finansavimas skiriamas personalo darbo užmokesčiui, komandiruotėms, reikalingoms priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto įsigijimui/ nusidėvėjimui arba amortizacijos išlaidoms padengti. Taip pat tinkamos patirti išlaidos yra pagal projektui vykdyti būtinų paslaugų sutartis, išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams, netiesioginės išlaidos. Projekto trukmė iki 3 metų.

Projektų teikimui yra paskelbtas ilgalaikis kvietimas su tarpinėmis vertinimo sesijomis. Projektai gali būti teikiami visose aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų srityse.

 

 

„InoPatentas“ – ES priemonė, kurios tikslas skatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą. Taip stiprinant intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas. Remiamos veiklos: 1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu; 2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys. Partneriai negalimi. Projekto vertė – iki 30 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas iki 75 proc. tinkamų projekto išlaidų. Tinkamos patirti išlaidos – mokesčiai už išradimų patentavimą tarptautiniu mastu ir dizaino registravimą tarptautiniu mastu ir patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu tarptautiniu mastu ir dizaino registravimu tarptautiniu mastu susijusios paslaugos. Projekto trukmė iki 3 metų.

Kvietimas teikti paraiškas yra paskelbtas ir galioja iki 2020-11-30.

 

 

„InoConnect“ – ES priemonė, kurios tikslas skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklo veiklą per Europos įmonių tinklą, ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose, ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais. Tokiu būdu Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų. Galimi pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai. Partneriai – negalimi. Projekto vertė iki 10 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas iki 50 proc. tinkamų projekto išlaidų. Tinkamos patirti išlaidos yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos. Projekto trukmė iki 18 mėn.

Kvietimas teikti paraiškas yra paskelbtas ir galioja iki 2020-11-30.

 

 

„InoKlasterLT“ – ES priemonė, kurios tikslas skatinti privačiųjų juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas. Remiamos veiklos 1. MTEP klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kt. veiklos); 2. Investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterį. Partneriai –negalimi.

Bendras biudžetas – 2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptims); 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims); 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai). Maksimalus finansavimo intensyvumas iki 65 proc. tinkamų projekto išlaidų. Tinkamos patirti išlaidos 1. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos; MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos. 2. MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai ir įrenginiai; kompiuterinė technika; tiesiogiai MTEPI veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai; su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 25 proc. visų tinkamų išlaidų. Projekto trukmė iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas numatomas 2018 m. II ketvirtyje.

„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ – ES priemonė, kurios tikslas užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. Remiama veikla – įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti. Galimi pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys (ne mažiau kaip 70 proc. pareiškėjo ir partnerio pajamų sudaro pajamos, gaunamos iš veiklų, kurios priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai – apdirbamoji gamyba), valstybės ir savivaldybės įmonės. Galimi partneriai – licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Projekto vertė – nuo 7500 Eur iki 360 000 Eur. Vienam mokomam asmeniui skiriama iki 1500 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas: 70 proc. – labai mažoms, mažoms įmonėms; 60 proc. – vidutinėms įmonėms; 50 proc. – didelėms įmonėms; +10 proc. vidutinėms ir didelėms įmonėms jei mokomi neįgalūs asmenys. Tinkamos patirti išlaidos – trumpalaikis turtas; paslaugos; nusidėvėjimas (amortizacija), darbo užmokestis; kelionės ir apgyvendinimas; netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją normą: prekės; paslaugos. Projekto trukmė – iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas paskelbti 2018 m. IV ketvirtyje.

 

„Inostažuotė“ – ES priemonė, kuri remia MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymą ir technologinių įgūdžių tobulinimą užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse. Galimi pareiškėjai yra įmonės, vykdančios MTEPI veiklas. Projekto vertė – iki 30 000 Eur. Vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam įmonės darbuotojui – galima skirti tiesioginių projekto išlaidų suma yra 6 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas: 70proc. – labai mažoms, mažoms įmonėms; 60 proc. – vidutinėms įmonėms; 50 proc. – didelėms įmonėms. Tinkamos patirti išlaidos – išlaidos, susijusios su mokymo paslaugų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimu (į mokymo paslaugų išlaidas taip pat gali būti įtrauktos išlaidos projekto vykdytojui reikalingoms mokymui skirtoms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti); išlaidos mokomiems įmonės darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi įmonės darbuotojai dalyvauja mokymuose (darbo užmokesčio išlaidos); mokomų įmonės darbuotojų tiesiogiai su projektu susijusios trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes išlaidos; mokomų įmonės darbuotojų apgyvendinimo išlaidos; dienpinigiai mokomiems įmonėms darbuotojams; mokomų įmonės darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes vietinių kelionių išlaidos; kitos mokomų įmonės darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes išlaidos. Projekto trukmė – iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas ir galioja iki 2020-06-30.

„Horizon 2020 „Sme-Instrument“ – ES parama labai mažoms ar vidutinėms įmonėms (MVĮ), skirta paspartinti perspektyvių MVĮ inovacinius projektus bei sumažinti jų įgyvendinimo riziką. Programa remia mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų programas MTEP (moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos) projektams, kuriais siekiama spręsti aiškiai apibrėžtus uždavinius ir kuriuos įgyvendinant gali būti kuriamos naujos žinios ar kuriamos naujos technologijos. Taip pat remiamos inovacijų veiksmų programos, kurių finansavimas yra orientuotas į rinkai artimesnę veiklą, pvz.: gaminių prototipų kūrimas, jų tikrinimas, demonstravimas, bandymas ir pan., jeigu siekiama kurti naujus ar patobulintus gaminius ar paslaugas; MTEP ir inovacijų projektai, programos politinėms priemonėms koordinuoti ir tinklams vystyti. Finansavimas skiriamas novatoriškoms MVĮ, norinčioms padidinti savo augimo potencialą. Šiai veiklai siūlomos vienkartinės išmokos galimybių studijoms ir subsidijos pagrindinei inovacijų projektų fazei (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas ir pan.). Didelės įmonės ir MTEP tiekėjai gali būti asocijuotais partneriais, kurie finansavimo negauna.

Paraiškos teikiamos atskirais etapais:

– pirmame etape rengiama koncepcija ir galimybių įvertinimas (studija);

– antrame etape – projekto vystymas remiantis 1 etape atlikta analize ir parengta inovacijų strategija.

Numatomas finansavimas: 1 etapo – iki 50 000 Eur (vertinimo sesija – 2018 m. vasario 8 d.); 2 etapo – nuo 0.5 mln. Eur iki 2.5 mln. Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas – 100% pagal MTEP programas, 70% pagal inovacines programas.

Projekto trukmė: 1 etapas – iki 6 mėn. 2 etapas – nuo 1 iki 2 metų.

„Auditas pramonei LT“ – ES priemonė, kurios tikslas skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti. Remiama veikla: energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse (atlikus energijos vartojimo auditą, per 3 metus po audito atlikimo, turi būti įdiegta bent 30 proc. audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių). Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė. Didelė įmonė, atlikusi pagal Direktyvą 2012/27/ES privalomą auditą (pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur (skaičiuojant už dvejus praėjusius finansinius metus). Partneriai – negalimi. Projekto vertė – iki 10 000 Eur mažai ir labai mažai įmonei; iki 18 000 Eur vidutinei ir didelei įmonei. Maksimalus finansavimo intensyvumas iki 70 proc. nuo projekto išlaidų mažai ir labai mažai įmonei; iki 60 proc. nuo projekto išlaidų vidutinei įmonei; iki 50 proc. nuo projekto išlaidų didelei įmone. Tinkamos patirti išlaidos – paslaugų, skirtų energijos vartojimo  auditui atlikti, įsigijimo išlaidos. Projekto trukmė iki 6 mėnesių.

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas paskelbti 2018 m. II ketvirtyje.

 

 

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ – ES priemonė, kurios tikslas sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant AEI gamybą ir vartojimą. Remiamos veiklos – AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės, didelės pramonės įmonės; įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus; vidutinės įmonės metinės pajamos iš pagamintos produkcijos yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur (sudaro ne mažiau kaip 80 proc. visų pajamų). Partneriai – negalimi. Projekto vertė – nuo15 000 Eur iki 500 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas 80 proc. – labai mažoms, mažoms įmonėms; 70proc. – vidutinėms įmonėms; 60 proc. – didelėms įmonėms. Tinkamos patirti išlaidos – įranga, įrenginiai ir kitas turtas, būtinos AEI gamybai skatinti. Parama skirta tik naujiems įrenginiams įsigyti. Projekto trukmė iki 3 metų. 

Kvietimas teikti paraiškas – planuojamas paskelbti 2019 m. III ketvirtyje.

„Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ – ES priemonė, kuri remia naują ekonominės veiklos pradžią arba naują veiklos rūšies pradžią (remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje). Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys (pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje), labai mažos ir mažos įmonės. Projekto vertė – iki 40 000 Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas 100 proc. Tinkamos patirti išlaidos – statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas; naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas: speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui, specializuota technika ir (arba) įranga; verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas; bendros išlaidos. Projekto trukmė iki 5 metų.

Kvietimas teikti paraiškas – nuo 2018-11-02 iki 2018-11-30.

 

 

„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – ES priemonė, kurios tikslas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Remiama veikla – ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių (remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje). Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės). Partneriai – negalimi. (Pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje). Projekto vertė – paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į kuriamų darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur; didžiausia paramos suma – 200 000 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų. Maksimalus finansavimo intensyvumas iki 50 proc. Tinkamos patirti išlaidos – nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos; naujų įrenginių pirkimo arba lizingo išlaidos; investicijos į nematerialųjį turtą; kompiuterinė ir programinė įranga; verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas; bendrosios išlaidos. Projekto trukmė iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas skelbti 2018-08-01 iki 2018-09-28.

 

„Investicijos į miškininkystės technologijas“ – ES priemonė, kurios tikslai yra miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra; atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais; veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas. Remiama veikla – 1. miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; 2. minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; 3. vidinės miško tvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Galimi pareiškėjai – privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės. Projekto vertė iki  200 000 Eur sumos; Maksimalus finansavimo intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų išlaidų, kai vykdomas miškų ūkio modernizavimas. Finansuojama iki 65 proc., kai vykdomos kitos  remiamos veiklos. Tinkamos patirti išlaidos: miškų ūkio modernizavimui nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga: – motoriniai pjūklai ir krūmapjovės, miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis, savikrovės priekabos, medvežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti, speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui; pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika -mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, mobilios lentpjūvės. 2 remiamų veiklų punkte nurodytai veiklai: nelikvidinės medienos sutvarkymas, dirvos paruošimas, sodmenų įsigijimas, sodmenų transportavimas ir sodinimas, sodmenų apsaugos priemonės (tvoros arba repelentai), priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas. 3 remiamų veiklų punkte nurodytai veiklai: vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas ar tikslinimas, miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas ar tikslinimas; bendrosios išlaidos. Projekto trukmė – iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2018-04-03 iki 2018-05-31.

 

 

„Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ – ES priemonė, kurios tikslai yra  bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atkūrimas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas; anglies dvideginio absorbavimas ir jo emisijos miškininkystės srityje mažinimas. Remiama veikla – 1. miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas; 2. miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas; 3. stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas. Galimi pareiškėjai – privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Projekto vertė – 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur. Kai vykdoma remiamų veiklų 3 papunktyje numatyta veikla, parama skiriama, mokant vienkartinę miško atkūrimo išmoką, apskaičiuojamą kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties, pagal atskirų želdinių išmokas. Maksimalus finansavimo intensyvumas – iki 70 proc. visų tinkamų išlaidų, kai vykdoma 1 ir 2 punkte nurodyta remiama veikla. Tinkamos patirti išlaidos miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos; miškų priešgaisrinės apsaugos tikslais įrengiami ir (arba) rekonstruojami miško keliai su žvyro danga; atvirų vandens paėmimo vietų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija; .naujų miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir esamų priežiūra; miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos: detektoriai; duomenų perdavimo sistemos; detektorių valdymo pultai ir jų apsauginės sistemos; programinė įranga; stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo išlaidos; bendrosios išlaidos.

Projekto trukmė – iki 2 metų.

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas paskelbti 2018-09-03 iki 2018-10-31.

 

 

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – ES priemonė, kurios tikslai yra modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės – techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais. Remiama veikla – 1. žemės ūkio produktų gamyba; 2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas; 3. biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą. Projekto vertė – didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 50 000 Eur. Kai paraišką teikia fizinis asmuo, sutuoktiniams negali viršyti 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų). Maksimalus finansavimo intensyvumas iki 70 proc. visų tinkamų išlaidų. nauja žemės ūkio technika ir įranga; Tinkamos patirti išlaidos nauja žemės ūkio technika ir įranga; nauji technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga; naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės; gamybinių statinių ir pastatų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas; infrastruktūra ūkininko valdoje (keliai, vandentiekio sistemos, gręžiniai), jei ji susijusi su remiama veikla; daugiamečių vaiskrūmių ir vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo rangos būdu darbai; bendrosios išlaidos.

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas paskelbti 2018-12-03 iki 2018-12-31.

MŪSŲ PARTNERIAI

Grant Thornton BC Consulting d.o.o.

GAL DEL DUCATO S.cons.a r.l.

Jafnréttishús / Equality Center

FOUNDATION INNOVE

XLNCE

PMF Group

GrantXpert Consulting Ltd IDEA INCUBATOR ACCELERATOR

Latvian Association of Innovation and Technology

Zavod za izobrazevanje We4YOU

Studio2B GmbH

Genius Consulting d.o.o.

European Development Agency (EuDA)

Fruto Consulting Ltd

Grøn/Bruun

Oy Karostech Ltd

European Business and Innovation Centre of Burgos (CEEI-Burgos)

Pedal Consulting

FIP Consulting

Norsk Organisasjon for Internasjonalt Samarbeid (NOIS)

Funding Master

AcrossLimits Ltd

Alpha Plan Consultants

Idea for Life

Geoclube – Associação Juvenil

INWN

KURKIME DRAUGE
SUSISIEKITE SU MUMIS

+370 611 49614

Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius

info@inwn.eu